Školní poradenské pracoviště

  • speciální pedagožka: Mgr. Helena Langrová (linka 133 – dopoledne a 135 – odpoledne, spolupráce s PPP, SPC a se speciálními školami, tvorba IVP, podpůrné programy, přípravná třída, metodické vedení asistentů pedagoga a dobrovolníků, depistáž SPU, logopedické nápravy)
  • školní psycholožka - etopedka: PaedDr. Jana Frídlová (131, metodik prevence, socializační programy, krizové intervence, tvorba IVýP)
  • výchovný poradce pro 0. - 4. r.: Mgr. Michal Nedelka (109, podpora talentů, výchovné komise 0. - 4. r.,příprava PlPP)
  • výchovná poradkyně pro 5. - 9. r.: Ing. Ludmila Štefková (112, výchovné komise 5. - 9. r., střední školy, program Volba povolání, testování, příprava PlPP)
  • kurzy češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem: Mgr. Taťána Sadirova (dvojjazyčná asistentka), Mgr. Blanka Štěrbová
  • školní asistentky: Ing. Kateřina Friedová (sociální podpora), Eva Cvrčková (školní parlament)

Model poradenských služeb na škole:

Školní poradenské pracoviště tvoří dva výchovní poradci, školní psycholožka - etoped (zároveň školní metodička prevence) a speciální pedagožka. ŠPP úzce spolupracuje s třídními učiteli i ostatními pedagogy, s asistenty pedagoga, s vychovateli ŠD.

Potřeby všech žáků jsou tak brány v potaz a zohledňovány. Abychom mohli dostát vysokému standardu, který jsme nastavili, je nutné stále rozšiřovat a zkvalitňovat práci všech, kteří se na této péči podílejí. Proto se všichni pedagogičtí pracovníci mimo jiné zúčastňují zvyšování kvalifikace v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadanými.

Specifické podmínky

Umístění školy ve staré zástavbě, klidná atmosféra rodinných domků, příjemné ovzduší pod korunami starých stromů umožňují věnovat edukačnímu procesu více sil a samy o sobě pomáhají vytvářet ze školy místo pro setkávání žáků, učitelů, rodičů, prarodičů a obyvatel blízkého okolí.

Školní strategie pedagogicko–psychologického poradenství naplňuje především tyto cíle:

  • vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů. Proto neustále propracováváme mechanizmy spolupráce všech členů ped. sboru tak, aby vznikl účelně a hladce komunikující tým.
  • vytvářet metodické zázemí pro vznik a realizaci podpůrných programů, sledovat a vylepšovat jejich účinnost - pravidelné vyhodnocování výstupů a hledání postupů.
  • připravovat podmínky a rozšiřovat možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšiřovat možnosti rozvoje žáků nadaných a budovat příznivé sociální klima pro žáky, kteří přišli z jiného kulturního prostředí. Navazujeme úzkou spolupráci s rodiči tak, aby podmínky, které škola dítěti vytváří, byly dítěti co nejvíce přátelské. V projektových dnech jsou děti samy vedeny k pochopení problémů druhých a k promýšlení problémů, které se jich zatím zdánlivě netýkají.
  • prohlubovat a neustále zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči a mezi školou a školskými poradenskými zařízeními - PPP, SPC a SVP.

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů; různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat. Jejich uplatňování se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Cílem podpory je předcházet školnímu neúspěchu žáků. Škola může podpůrná opatření prvního stupně uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), a to na základě školou vypracovaného plánu pedagogické podpory (PLPP). Spočívají v minimální úpravě metod, organizace a hodnocení vzdělávání. Plán obsahuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Tento plán škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření PLPP škola vyhodnotí, zda opatření jsou dostačující pro dosažení stanovených cílů. Jestliže poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje, doporučí škola žákovi využít poradenské pomoci ŠPZ za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Podpůrná opatření vyšších stupňů (druhého až pátého) může škola uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. To navrhne dle podmínek školy další podpůrná opatření – např. vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP), podporu asistenta pedagoga, speciální pomůcky, pedagogickou intervenci nebo speciálně pedagogickou péči.

IVP informuje o časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka. V průběhu školního roku může být IVP doplňován a upravován podle potřeb žáka. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a současně poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu.

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání žáka (příp. více žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami. K jeho hlavním činnostem patří pomoc žákovi v adaptaci na školní prostředí, při výuce a při přípravě na výuku, při výchovné a vzdělávací činnosti a při komunikaci s ostatními žáky, rodiči žáka a komunitou, ze které žák pochází.

Náplň, forma a zaměření práce týmu poradenských pracovníků:

Výchovní poradci:

Spolu s třídními učiteli monitorují školní prostředí, všímají si problémových žáků, se školní psycholožkou – etopedkou se snaží o prevenci, jednají s rodiči o pomoci a nápravě, nabízejí služby školských poradenských pracovišť – PPP, SPC, SVP a institucemi jako Sociální odbor ÚMČ Prahy 4, Policie ČR a městské policie.

Výchovná poradkyně pro 5. - 9. ročník vykonává činnosti poradenské (při rozhodování o dalším vzdělávání a volbě profesní dráhy), koordinuje základní skupinová a individuální šetření k volbě povolání, konzultuje s rodiči jejich představy a očekávání ohledně budoucí profesní dráhy jejich dětí, předává odborné informace z oblasti profesního poradenství kolegům, především třídním učitelům. Konzultuje s rodiči i s pedagogy studijní a výchovné problémy žáků, vede výchovné komise pro II. stupeň., spolupracuje s příslušným sociálním odborem. Organizuje testování znalostí (např. Scio, Výběrové zjišťování znalostí žáků od ČŠI). Podílí se na přípravě plánů pedagogické podpory.

Výchovný poradce pro 0. - 4. ročník konzultuje s rodiči i s pedagogy studijní a výchovné problémy žáků, vede výchovné komise pro I. stupeň, spolupracuje s příslušným sociálním odborem. Spolupracuje s třídními učiteli při podpoře žáků nadaných a mimořádně nadaných tak, aby mohli svůj talent projevit, uplatnit a dále rozvíjet. Připravuje plány pedagogické podpory, případně IVP pro mimořádně nadané žáky. Spolupracuje také s metodikem prevence na výběru některých preventivních akcí. Dle potřeby konzultuje situace i s vychovateli a asistenty pedagoga. V případě potřeby kontaktuje výchovné poradce jiných škol.

Školní metodička prevence:

Pracuje se všemi subjekty školy a vytváří tak širokou základnu preventivní činnosti. Sleduje účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytváří metodické zázemí pro jejich realizaci. Ve spolupráci s učiteli předmětu VOZ realizuje preventivní programy, týkající se zneužívání návykových látek a ostatních projevů rizikového chování. Sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategii přístupu k prevenci. Zajišťuje informovanost žáků a zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují prevenci.

Školní psycholožka - etopedka:

Pracuje na částečný úvazek, je ve škole přítomna od pondělí do čtvrtka. Podílí se na koordinaci Programu pedagogicko-psychologického poradenství ve škole, pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků). Účastní se monitorování a řešení problémových projevů chování, navrhuje konkrétní opatření. Provádí základní diagnostiku dění ve třídě a klimatu třídy, ve výjimečných případech zajišťuje selektivní prevenci. Učitelům pomáhá budovat ve třídách nejen soudržný třídní kolektiv, ale především i dobře fungující třídní komunitu. Provádí základní krizové intervence. Koordinuje péči o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Školní speciální pedagožka:

Pracuje na základní diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb žáků, společně s učiteli a rodiči vytváří individuální vzdělávací plán. Realizuje intervenční činnosti (vzdělávání, reedukace, kompenzace, stimulace), průběžně vyhodnocuje účinnost navrhovaných opatření a podle potřeb žáků i učitelů mění a upravuje používané postupy. Spolu s ostatními poradenskými pracovníky školy navrhuje úpravy školního prostředí, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály. Komunikuje s pracovníky školských poradenských zařízení (PPP, SPC). Spolupracuje s asistenty pedagoga, konzultuje s nimi postupy při práci ve třídě u jednotlivých žáků. V přípravném a prvním ročníku se věnuje žákům, kteří potřebují podporu ve správném vývoji řeči. Pracuje individuálně s jedním žákem, s menšími skupinkami i s celou třídou a to během vyučování i po něm. S rodiči se setkává v době konzultačních hodin, případně dle domluvy. Nabízí možnost účastnit se preventivních a nápravných programů Kumot nebo Maxík. Pořádá „Kurz pro předškoláky“ k získání základních dovedností potřebných pro nástup do školy a k zorientování se ve školním prostředí.

Díky mnohostranné pomoci se tak mají možnost i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami cítit spokojeně a úspěšně, díky poskytované péči se mohou mimořádně nadaní žáci rozvíjet sobě přiměřeným tempem a díky nabízeným aktivitám se mají všichni možnost uplatnit tak, aby cítili podíl na společně budovaném klimatu školy.

Aktuality