Školní poradenské pracoviště

 • speciální pedagožka (vedoucí ŠPP): Mgr. Helena Langrová (spolupráce s PPP, SPC a se speciálními školami, tvorba IVP, podpůrné programy, metodické vedení, depistáž SPU, logopedické nápravy)
 • speciální pedagožka: Mgr. Michaela Klegerová (tvorba IVP, podpůrné programy, práce s talenty)
 • speciální pedagožka: Mgr. Iva Brezinová (přípravná třída)
 • speciální pedagožka: Mgr. Václava Hřebíčková-Sixtová (spec. pomůcky, ped. intervence, nápravy)
 • speciální pedagožka - etopedka: PaedDr. Jana Frídlová (metodik prevence, socializační programy, krizové intervence, tvorba IVýP)
 • výchovný poradce pro 0. - 4. r.: Mgr. Michal Nedelka (výchovné komise 0. - 4. r.,příprava PlPP)
 • výchovná poradkyně pro 5. r.: Ing. Ludmila Štefková (výchovné komise 5. r., testování, osmiletá gymnázia)
 • výchovná poradkyně pro 6. - 9. r.: Mgr. Bc. Jana Adamcová (výchovné komise 6. - 9. r., střední školy a šestiletá gymnázia, program Volba povolání,testování, příprava PlPP)
 • kurzy češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem: Mgr. Taťána Sadirova

Model poradenských služeb na škole:

Školní poradenské pracoviště tvoří dva výchovní poradci, školní psycholožka (zároveň školní metodička prevence) a speciální pedagožka. Ti společně s třídními učiteli vytvářejí dobře organizovaný tým poskytující poradenské služby. Máme zkušenosti s asistenční pomocí u žáků, kteří se (ať už z důvodu jakéhokoli oslabení) zapojují do školního procesu pomaleji a nejistě.

Potřeby všech žáků jsou tak brány v potaz a zohledňovány. Abychom mohli dostát vysokému standardu, který jsme nastavili, je nutné stále rozšiřovat a zkvalitňovat práci všech, kteří se na této péči podílejí. Proto si učitelé i asistenti neustále zvyšují kvalifikaci (kurzy, přednášky a pracovní semináře zaměřené na rozvoj komunikace, zdokonalování pedagogických postupů, zvyšování schopnosti empatie v přímém jednání se žáky atd.).

Specifické podmínky

Umístění školy ve staré zástavbě, klidná atmosféra rodinných domků, příjemné ovzduší pod korunami starých stromů umožňují věnovat edukačnímu procesu více sil a samy o sobě pomáhají vytvářet ze školy místo pro setkávání žáků, učitelů, rodičů, prarodičů a obyvatel blízkého okolí. Všechny činnosti, jež škola vyvíjí, směřují k tomu, aby se případná integrace stala inkluzí a rodina, třída a škola pracovaly společně a ke všeobecné spokojenosti.

Školní strategie pedagogicko–psychologického poradenství naplňuje především tyto cíle:

 • vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů. Proto neustále propracováváme mechanizmy spolupráce všech členů ped. sboru tak, aby vznikl účelně a hladce komunikující tým.
 • vytvářet metodické zázemí pro vznik a realizaci podpůrných programů, sledovat a vylepšovat jejich účinnost - pravidelné vyhodnocování výstupů a hledání postupů.
 • připravovat podmínky a rozšiřovat možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšiřovat možnosti rozvoje žáků nadaných a budovat příznivé sociální klima pro žáky, kteří přišli z jiného kulturního prostředí. Navazujeme úzkou spolupráci s rodiči tak, aby podmínky, které škola dítěti vytváří, byly dítěti co nejvíce přátelské. V projektových dnech jsou děti samy vedeny k pochopení problémů druhých a k promýšlení problémů, které se jich zatím zdánlivě netýkají.
 • prohlubovat a neustále zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči a mezi školou a školskými poradenskými zařízeními - PPP, SPC a SVP.

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Třídní učitelé i další pedagogové ve spolupráci se školní speciální pedagožkou se snaží předcházet školnímu neúspěchu žáků. Provádí pedagogickou diagnostiku žáků a mapují situaci ve třídách. Pro žáky, kteří jsou z různých důvodů ohroženi školním neúspěchem, a je u nich předpoklad výskytu speciálních vzdělávacích potřeb, vytváří třídní učitel nebo učitel daného předmětu plán pedagogické podpory (PLPP), který obsahuje potíže žáka a návrh podpůrných opatření pro jejich odstranění. V případě, že se situace žáka nezlepší a jeho obtíže i po třech měsících přetrvávají, doporučí třídní učitel zákonným zástupcům objednat žáka na vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP nebo SPC).

Školské poradenské zařízení může navrhnout vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP), na jehož tvorbě se podílejí třídní učitel, ostatní vyučující a zákonní zástupci žáka. IVP obsahuje doporučená podpůrná opatření a návrh jejich realizace. IVP je pravidelně vyhodnocován a aktualizován tak, aby co nejvíce vystihoval žákovy potřeby.

Náplň, forma a zaměření práce týmu poradenských pracovníků:

Výchovní poradci:

Spolu s třídními učiteli monitorují školní prostředí, všímají si problémových žáků, se školním psychologem se snaží o prevenci, jednají s rodiči o pomoci a nápravě, nabízejí služby ostatních výchovných zařízení, zejména Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 4, sociálního odboru ÚMČ Prahy 4, Policie ČR a městské policie.

Výchovné poradkyně pro 5. - 9. ročník vykonávají činnosti poradenské (při rozhodování o dalším vzdělávání a volbě profesní dráhy), koordinují základní skupinová a individuální šetření k volbě povolání, konzultují s rodiči jejich představy a očekávání ohledně budoucí profesní dráhy jejich dětí, předávají odborné informace z oblasti profesního poradenství kolegům učitelům. V oblasti "volba povolání" výchovné poradkyně spolupracují hlavně s učiteli VOZ, kde využívají projektové formy výuky s použitím materiálů Volba povolání, nakladatelství Hněvín, Most, 2003 pro 8. ročník a Profesní orientace, Junior Achievement, ČR, 2000 pro 9. ročník. Organizují testování znalostí (Scio, Výběrové zjišťování znalostí žáků od ČŠI). Připravují plány pedagogické podpory.

Výchovný poradce pro 0. - 4. ročník spolupracuje s třídními učiteli při podpoře žáků nadaných a mimořádně nadaných tak, aby mohli svůj talent projevit, uplatnit a dále rozvíjet. Sleduje možnosti programů a aktivit pro tyto žáky. Připravuje plány pedagogické podpory, případně IVP pro nadané žáky. Spolupracuje také s vychovateli a asistenty pedagoga. V případě potřeby kontaktuje výchovné poradce jiných základních škol s určitým zaměřením. Vede výchovné komise pro I. stupeň, spolupracuje s příslušným sociálním odborem. Společně s psychologem a speciální pedagožkou vytváří systém spolupráce celého poradenského týmu a strukturu péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i o žáky mimořádně nadané.

Školní metodička prevence:

Pracuje se všemi subjekty školy a vytváří tak širokou základnu preventivní činnosti. Sleduje účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytváří metodické zázemí pro jejich realizaci. Ve spolupráci s učiteli předmětu VOZ realizuje preventivní programy týkající se zneužívání návykových látek a ostatních projevů rizikového chování. Monitoruje problémové projevy chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření. Sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategii přístupu k prevenci. Zajišťuje informovanost žáků a zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují prevenci.

Školní psycholožka - etopedka:

Pracuje na částečný úvazek, je ve škole přítomna od pondělí do čtvrtka. Podílí se na koordinaci Programu pedagogicko-psychologického poradenství ve škole, pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků). Nabízí své služby jako pomoc dlouhodobého charakteru i jako intervenci v aktuálních krizových situacích. Nabízí jednorázové konzultace i dlouhodobější spolupráci. Koordinuje tvorbu individuálních výchovných plánů).

Učitelům pomáhá budovat ve třídách nejen soudržný třídní kolektiv, ale především i dobře fungující třídní komunitu. Dětem poskytuje jistotu neutrálního zázemí, kam se mohou obrátit se svými problémy, a rodičům nabízí možnost konzultovat potíže, na které při výchově svých dětí narážejí.

Také koordinuje péči o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Školní speciální pedagožka:

Pomáhá učitelům, rodičům i dětem zvládat a odstraňovat problémy vyplývající ze speciálních vzdělávacích potřeb dílčího oslabení školní úspěšnosti, ze specifických poruch učení atp. Pracuje na diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb žáků, společně s učiteli a rodiči vytváří individuální vzdělávací plán a kontroluje plány pedagogické podpory žáků. Realizuje intervenční činnosti (vzdělávání, reedukace, kompenzace, stimulace), průběžně vyhodnocuje účinnost navrhovaných opatření a podle potřeb žáků i učitelů mění a upravuje používané postupy. Spolu s ostatními poradenskými pracovníky školy navrhuje úpravy školního prostředí, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály. Zajišťuje pravidelný styk s pracovníky školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra). V přípravném a prvním ročníku se věnuje žákům, kteří potřebují podporu ve správném vývoji řeči.

Pracuje individuálně s jedním žákem, s menšími skupinkami i s celou třídy a to během vyučování i po něm. Nabízí rodičům možnost konzultací a dlouhodobé spolupráce. Nabízí též možnost účastnit se preventivních a nápravných programů Kumot nebo Maxík.

Dvakrát ročně pořádá kurz pro předškoláky a umožňuje tak dětem hravou formou zorientovat se a učit se systematicky pracovat.

Díky mnohostranné pomoci se tak mají možnost i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami cítit spokojeně a úspěšně, díky poskytované péči se mohou mimořádně nadaní žáci rozvíjet sobě přiměřeným tempem a díky nabízeným aktivitám se mají všichni možnost uplatnit tak, aby cítili podíl na společně budovaném klimatu školy.