Cíle pro školní rok 2021/22

  1. Pokračovat v rozšiřování „přenosných učeben“ s tablety a notebooky. Využívat efektivně digitální technologie. Doplnit promítací prostředky a opravit nejstarší IT tabule.
  2. Pokračovat v zavádění upraveného ŠVP a připravit se na případné další avizované změny.
  3. Při ve výuce žáků s OMJ pracovat podle manuálu MŠMT, postupně přecházet na plný režim výuky s citlivým přístupem vč. hodnocení.
  4. Pokračovat a zpravidelnit řídící článek „střední management“ v kontextu s novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb. účinnou ke dni 1. 9. 2022 vzhledem k tomu, že se tato změna osvědčila.
  5. Připravit se na změnu financování podpůrných personálních opatření (speciální pedagožka, dvojjazyční asistenti, asistenti pedagoga atp.) vč. využívání evropských fondů.
  6. Zefektivnit využívání PhMax, evropských fondů a podpůrných pedagogických pozic (párové a tandemové vyučování, půlení hodin, zapojení asistentů a dalších členů ŠPP).
  7. V souladu s technickou normou ČSN 73 4400 zrevidovat systém zabezpečení prostoru školního areálu (včetně zahrady), renovovat herní prvky a vybavení v exteriéru školní zahrady, zkontrolovat vnitřní prostory včetně provozního zázemí.
  8. Zmapovat nejasnosti ve školním řádu a případně ve spolupráci se školním parlamentem a pedagogickým sborem jej upravit. Dbát na dodržování pořádku s cílem eliminovat projevy vandalismu.

Aktuality