Cíle pro školní rok 2021/22

  1. Rozšiřovat využití IT při výuce. Pokračovat ve vybavování učeben tablety, notebooky a další IT technikou pro výukové potřeby, obnovit PC v informatice 2 a pro rozvoj digitální kompetence a robotiky. Zpravidelnit konzultace pedagogů s koordinátory IT.
  2. Pokračovat v zavádění upraveného ŠVP a připravit se na případné další avizované změny.
  3. Pokračovat ve výuce češtiny dětí s OMJ ve skupinách. Využívat účelově poskytnuté finance včetně EU fondů (šablon atd.). Citlivě integrovat děti s OMJ do tříd.
  4. Zaktualizovat pracovní náplně v souvislosti s restrukturalizací organizační struktury řízení školy. Nastavit nový řídící článek „střední management“ v kontextu s novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb. účinnou ke dni 1. 9. 2022.
  5. Připravit se na změnu financování podpůrných personálních opatření (speciální pedagožka, dvojjazyční asistenti, asistenti pedagoga atp.).
  6. Realizovat avizovanou změnu stanovování plánu dovolených na kalendářní rok a čerpání volna k samostudiu na školní rok.
  7. Využívat v maximální míře PhMax a podpůrné pedagogické pozice s cílem eliminovat rizika vzdělávacího procesu při naplněnosti školy (max. 820 žáků) a při počtech nad 24 žáků ve skupině (párové a tandemové vyučování, půlení hodin atp.)

Aktuality