Cíle pro školní rok 2021/22

  1. Využít zkušeností z distanční výuky (TEAMS), a i nadále využívat IT při výuce. Pokračovat ve vybavování učeben IT technikou pro výukové potřeby, obnovit PC v informatice 1 a pro rozvoj digitální kompetence. Zpravidelnit konzultace pedagogů s koordinátory IT.
  2. Upravit ŠVP (včetně učebního plánu a osnov) v souvislosti se změnou RVP ZV a postupně zavádět v 1. – 7. ročníku od 1. 9. 2021. Zlepšit koordinaci projektových střed.
  3. Nastavit systém doučování a ověřovat systém podpory žákům s OMJ. Využít účelově poskytnutých financí.
  4. Postupně modernizovat a zkulturňovat vnitřní prostředí. Využívat dalších zdrojů financování.
  5. Efektivně využívat finance ze strukturálních fondů EU (OPPV, PR atd.), zapojit doplňkovou činnost i vlastní síly do vylepšení prostředí – oprava skleníku, venkovní učebna, ekostezka a do personální podpory (speciální pedagožka, dvojjazyční asistenti pedagoga atp.).
  6. DVPP zaměřit na zlepšování formativního hodnocení ve škole, na formy spolupráce (učitel – asistent pedagoga, párové vyučování) a práce třídního učitele.
  7. Nastavit úvazky a rozvrh s cílem eliminovat rizika vzdělávacího procesu při počtech nad 24 žáků ve skupině (párové vyučování, půlení hodin, zapojení asistentů atp.)

Aktuality