Cíle pro školní rok 2020/21

  1. Využít zkušeností z dálkové výuky ve 2. pololetí minulého školního roku a kompetence v oblasti IT i nadále využívat při výuce. Podpořit pedagogy formou konzultací a organizování doškolovacích kurzů z vlastních řad.
  2. Pokračovat v realizaci změny organizačního systému projektových střed po personální i po programové stránce.
  3. Rozšířit pokrytí Wi-Fi pro výukové potřeby a vybavit každé patro sadou tabletů nebo notebooků - výpočetní techniky pro reálnou práci s ní v hodinách a nejen v nich.
  4. Postupně modernizovat a zkulturňovat prostředí – sborovny, hovorna a další prostory. Využívat dalších zdrojů financování.
  5. Efektivně využívat finance ze strukturálních fondů EU (OPPV, PR atd.), zapojit doplňkovou činnost i vlastní síly do vylepšení prostředí – oprava skleníku, venkovní učebna, ekostezka a do personální podpory (speciální pedagožka, školní asistenti, dvojjazyční asistenti pedagoga atp.).
  6. Spolupracovat se zřizovatelem při tvorbě Plánu dlouhodobého rozvoje školství v Praze 4.
  7. DVPP zaměřit primárně na metody a formy práce při zavádění formativního hodnocení místo sumativního a dále pak na metody práce třídního učitele.

Aktuality