Projekty

Podpora pedagogů ZŠ Jižní IV

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004926

Výzva

Výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
- šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

II/1.1 – Školní asistent – personální podpora ZŠ

II/1.2 – Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

II/2.1b – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost

II/2.1e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze

II/3.1 - Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  

Financování projektu

O projektu
Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 1 874 567,00
Dotace EU 937 283,50
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 937 283,50
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

02/2017 – 01/2019

Aktuality