Školní parlament pro rok 2022/2023

Parlament je složen ze zástupců tříd 4. - 9. ročníku s hlasem rozhodujícím a 3. ročníku s hlasem poradním. Žáci dané třídy si zvolí parlamentáře a jeho zástupce ve školním parlamentu. Třetího člena parlamentu jmenuje třídní učitel. Schůze parlamentu se účastní vždy aspoň dva zástupci třídy. Do parlamentu mohou docházet i dobrovolníci, případně jednorázově třídním učitelem vyslaní zástupci třídy na „divokou kartu“. To se týká převáženě setkání školního parlamentu, kdy se bude probírat určitá akce, problém atp. Parlament se schází obvykle 1x měsíčně, první pondělí v měsíci v 7:30 hodin v sálku (2. 9., 3. 10., 7. 11., 6. 12., 9. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 2. 5., 5. 6.).

Kapitáni ročníku = výbor školního parlamentu

Zástupci tříd každého ročníku si na výjezdu (9. – 11. 9.) mezi sebou zvolili svého kapitána, který bude zastupovat ročník ve výboru parlamentu. Zástupci tříd pak z kandidátů zvolili předsedkyni školního parlamentu. Ta bude zastupovat školní parlament navenek. Vybrala si za pomocnici – tajemnici.

 • Předsedkyně šk. parlamentu: Rozálie ŠOREJSOVÁ
 • Tajemník: Vítek PEČÍNKA
 • Kapitán 4. ročníku: Suraya SARAVANAN
 • Kapitánka 5. ročníku: Marie SITO
 • Kapitán 6. ročníku: Albert SOBOTÍK
 • Kapitánka 7. ročníku: Iva KOVAŘÍKOVÁ
 • Kapitán 8. ročníku: Milan KUNČÍK
 • Kapitánka 9. ročníku: Rozálie ŠOREJSOVÁ

Školní hra 2022/2023 „Spořilov“

Jednotlivé třídy ve 3 věkových kategoriích budou postupovat po políčkách na herním plánu Spořilova třemi cestami po 25 políčkách směrem ke škole. Pokud dojdou ke škole, splní limit a mohou pokračovat dál po žluté cestě k Roztylům – společná trasa pro všechny kategorie.

 • 2. - 3. ročník: chobotnice, impaly, jeleni, fénixové, gaviálové, huculové a od 2. pololetí i kosatky, lvi a medúzy (6-9) – červená
 • 4. - 6. ročník: čolci, dikobrazi, eoraptoři, albatrosi, bažanti, cikády, včely, zajíci, a žirafy (9) – modrá
 • 7. - 9. ročník: šídla, tučňáci, užovky, opice, papoušci, rosničky, káňata, lachtani a netopýři (9) – zelená

V průběhu pololetí může třída získat možnost postoupit o pole vpřed, pokud splní limity – kriteria v různých oblastech školního života. Jedná se o oblasti studijní, sportovní, společenské, ekologické atp.

 • Školní soutěže, do kterých se žáci po vyhlášení přihlašují (za účast 1 pole a dále bonus za 2. místo 1 pole a za 1. místo 2 pole navíc).
 • Reprezentace školy v obvodním, krajském nebo státním kole 1 políčko, umístění na 1. – 2. místě 1 políčko jako bonus.
 • Mimořádné výkony (překonané rekordy) – 2 - 3 políčka.
 • Individuální úspěch v soutěžích s výsledkem na 1. - 3. místě 2 políčka (nutno doložit, že se jednalo i o reprezentaci školy)
 • Průměr třídy v pololetí (0 - 5 polí)
  1. kategorie: do 1,1 (5), do 1,2 (4), do 1,3 (3), do 1,4 (2), do 1,5 (1)
  2. kategorie: do 1,2 (5), do 1,3 (4), do 1,4 (3), do 1,5 (2), do 1,6 (1)
  3. kategorie: do 1,5 (5), do 1,6 (4), do 1,7 (3), do 1,8 (2), do 1,9 (1)
 • Za každých 10 kg papíru na osobu ve třídě jedno políčko (+ za každý 1 kg dostane třída 10 haléřů do třídního fondu)
 • Za každých ¼ tašky starého pečiva na osobu ve třídě jedno políčko (bude-li organizováno)
 • Aktivity třídy (1 - 3 pole)
 • Akce školy – pomoc, patronát nad akcí (1 - 3 pole)
 • Činy směrem k veřejnosti (vystoupení na vánočním koncertě, na Zahradní slavnosti atp.: 1 - 3 pole)
 • Dobrovolnictví, charita, humanitární a dobročinné akce třídy či školy (1 - 3 pole)
 • Prezentace spolužáka na „Dělá víc, než musí“ – 1 pole, vítěz - 3 pole navíc
 • Příspěvek do KIWI-magazínu: za 1 stránku textu 2 pole, vysílání školního rozhlasu (1 - 2 pole)
 • Splnění úkolu vyhlášeného školním parlamentem (1 - 3 pole)

Další políčka mohou získat třídy účastí v mezitřídních hrách, plněním zadaných úkolů vyhlašovaných školním parlamentem. Takovéto akce se budou pořádat hlavně pro ty ročníky, které neměly stejné možnosti (např. postupová soutěž ve volejbalu je pouze pro 8. - 9. ročník, tím by byl 7. ročník znevýhodněn). Snahou bude srovnat příležitosti zisku políček pro všechny ročníky v dané kategorii.

Vyhodnocení

Třídy, které ke škole dorazí do pololetí, získají žolíky podle klíče 2x počet fyzicky přítomných žáků ve třídě. Po dohodě s třídním učitelem, a hlavně s dostatečným předstihem si domluví ve třídě pravidla, podle kterých budou pak žolíky předány jednotlivcům ve třídě. Jedná se o odstranění „rovnostářství“, kdy jedni se snaží a druzí se vezou a všichni ve finále dostanou stejně. Žolíky se rozdělí podle zásluh na úspěchu třídy v počtu 0 až 4 žolíci pro jednoho žáka či žákyni. (Např. počet kilogramů sběru, víček, prospěch, reprezentace – to vše je dohledatelné a ocenitelné…). Žolíka si žák ihned podepíše.

Jednotlivci mohou získat žolíka za výjimečný výkon nebo překonání rekordu v jakékoliv kategorii nebo čin, za vítězství v akci „Dělá víc, než musí“ atp. Žolíka uděluje vedení školy na základě doporučení třídního nebo školního parlamentu a TU.

Třída, která dojde na herním plánu nejdál, získává odměnu.

Žolíka lze využít

 • jako omluvu za pozdní příchod, za zapomenutý cvičební úbor
 • jako omluvu na zapomenutý úkol, referát, čtenářský deník (v nejbližším termín ale musí být napraveno)
 • resp. 4 žolíky (2 + 2) – jako přednostní zapsání na volitelné předměty (7. a 8. ročník) či 4 žolíky pro přednostní zapsání na další cizí jazyk (5. ročník)
 • v případě očekávaného neúspěchu při zkoušení nebo testu (žák před hodinou položí žolík učiteli na katedru – nikoliv po vyvolání, pokud se nedohodne s učitelem jinak) – toto pravidlo se nevztahuje pouze na srovnávací ročníkové testy a čtvrtletní práce, které se hlásí předem a zapisují do třídních knih
 • podle dalších možností, které může vyhlásit školní parlament po dohodě s vedením školy

Získat lze žolíka za mimořádný sběr (za 300 kg papíru nebo 15 kg víček), za překonání sportovního rekordu školy, za mimořádnou aktivitu (rozhodne výbor parlamentu).