Školní desatero

Práva žáků

 1. Žáci mají právo vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k dění ve škole.
 2. Žáci mají právo požádat o pomoc spolužáky, učitele i zaměstnance školy.
 3. Žáci mají právo po dohodě s učitelem užívat mobilní telefon např. jako kalkulačku nebo hodinky.
 4. Žáci mohou při hodinách pít (pokud to hygienické a bezpečnostní zásady dovolují)
 5. Žáci mají právo na slušné chování vůči své osobě ze strany učitelů i zaměstnanců školy

Povinnosti žáků

 1. Žáci si uvědomují, že svým chováním, jednáním a vystupováním reprezentují školu i svou rodinu.
 2. Žáci nebudou narušovat průběh vyučování, budou se podle svých možností výuky aktivně účastnit.
 3. Zvonění je pro žáky orientační signál k začátku a konci vyučovací hodiny.
 4. Žáci jsou připraveni na výuku před začátkem vyučovací hodiny, po dobu výuky mají vypnutý zvuk mobilního telefonu.
 5. Na začátku školního roku si třída zvolí třídní samosprávu. Každý žák má za povinnost dbát na bezpečnost věcí uložených ve skříňkách tím, že bude skříňku zamykat.
 6. Týdenní služba bude své povinnosti (na nichž se domluví s třídním učitelem) vykonávat pečlivě.
 7. Žáci dodržují zásady slušného chování k učitelům, zaměstnancům školy a školní jídelny i ke spolužákům.
 8. Žákům je zakázáno držení, distribuce a užívání návykových látek.
 9. Žáci dodržují obecné zásady hygieny a bezpečnosti (např. přezouvání se, čistota pracovního prostředí, vhodné oblečení na hodiny TV apod.). Každý úraz je žák povinen ihned nahlásit učiteli.
 10. Žáci odůvodní svůj pozdní příchod, opouštějí budovu školy jen se souhlasem učitele, kromě polední pauzy.
 11. Žáci nepoškozují majetek školy ani spolužáků. Nemanipulují s cizími věcmi bez souhlasu jejich majitele. Úmyslně způsobenou škodu jsou povinni uhradit.